Bestsellers

Komercinio įgaliotinio susitarimas

Šis Komercinio Įgaliotinio Susitarimo (toliau – „Įgaliotinio susitarimas“) tekstas buvo sudarytas 01.02.2024 tarp: Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd ir tarp Navit OÜ (16866109)

„Įgaliotinis“, kaip aprašytas toliau, toliau vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalis“.

Įvadas

A. Įgaliotinis valdo tinklalapius, kurių pagalba Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd siūlo ir parduoda prekes Klientams pagal tarp Šalių pasirašytą „Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd sutartį“ (toliau – „Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd sutartis“);

B. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd, pasirašydama „Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd sutartį“, nusprendė, kuriuos tinklalapius nori naudoti, ir dėl to pasirašė tokią „Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd sutartį“ su skirtingomis juridinėmis asmenybėmis, kiekviena iš kurių veiks kaip atskiras Įgaliotinis šio Įgaliotinio susitarimo sąlygomis:

C. Juridinė asmenybė Navit OÜ, įmonės kodas 16866109, adresas Palangos gatvė 4, Vilnius, Lietuva, valdanti tinklalapius www.neatsvor.lt, www.neatsvor.lv ir www.neatsvor.ee.

D. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd išreiškia norą paskirti savo komercinį įgaliotinį kiekvienam tinklalapiui atskirai ir siekia turėti vienodas sąlygas įgaliotinio atžvilgiu kiekvienam tinklalapiui bei jų sudaromiems sandoriams;

E. Kiekvieną tinklalapį valdo skirtingos juridinės asmenybės, kurios visos yra pasiruošusios prisiimti įsipareigojimus atstovauti Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd kaip savo komerciniam įgaliotiniui, atsižvelgiant į šiame Komercinio įgaliotinio susitarime nustatytas sąlygas;

F. Įgaliotinis, pasirašydamas Įgaliotinio susitarimą, veikia kaip Įgaliotinis atsižvelgiant į valdomą tinklalapį ir kaip atstovas kitų Įgaliotinių, valdančių ankstesniais adresuose nurodytus tinklalapius. Todėl tokiu pasirašymu jis sudaro atskirą sutartį kiekvieno Įgaliotinio vardu, atsižvelgiant į valdomus ir kontroliuojamus tinklalapius. Taigi, kiekvienas Įgaliotinis laikytinas atskira šios Įgaliotinio susitarimo šalimi, ir todėl laikoma, kad Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd sudarė atskirą Įgaliotinio susitarimą su kiekvienu Įgaliotiniu, kurio tinklalapis nurodytas Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd sutartyje. Niekas iš Įgaliotinių nebus laikomas atsakingu už kitų Įgaliotinių įsipareigojimus, susijusius su jų valdomais tinklalapiais, ir todėl Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd gali reikalauti tik įsipareigojimų vykdymo, nustatytų šiame susitarime, atžvilgiu sandorių, sudarytų atitinkamame tinklalapyje, t.y. atžvilgiu tinklalapių neatsvor.ee, neatsvor.lv ir neatsvor.lt tik iš Įgaliotinio Navit OÜ.

Todėl šalys nori sudaryti Įgaliotinio susitarimą dėl komercinio įgaliotinio paslaugų teikimo pagal žemiau nurodytas sąlygas:

1. Įgaliotinio susitarimo taikymas
1.1. Atsižvelgiant į šiame dokumente nustatytas sąlygas, Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd įgalioja

1.2.1. Pagal Įgaliotinio susitarimo sąlygas Įgaliotinis atliks šias veiklas:
1.2.1.1. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd atstovavimas tinklalapiuose, susijusiame su Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd prekių pardavimu, t.y. sandorių dėl prekių pirkimo-pardavimo su Klientais sudarymas Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd vardu. Įgaliotinis sudarys minėtus susitarimus su Klientais pagal tinklalapiuose prieinamą standartinį susitarimo formą (standartines pardavimo taisykles). Įgaliotinis turi teisę prisitaikyti prie susitarimo su Klientais sąlygų, kaip jis laiko būtina. Tačiau Įgaliotinis niekada neturės įtakos ar kaip nors keis ir/arba patars dėl Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd prekių pardavimo taikomų kainų, nuolaidų ar akcijų, ir tokius sprendimus visada priims tik ir išimtinai Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd.

Šalys susitaria, kad Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd turės patvirtinti kiekvieną Įgaliotinio su Klientu tinklalapiuose sudarytą susitarimą per 4 (keturias) darbo valandas nuo atitinkamo susitarimo sudarymo. Kiekvienas toks susitarimas bus prieinamas Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd sąskaitoje, atidarytoje prekių pardavimui tinklalapiuose. Jeigu Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd nepatvirtins susitarimo, kurį Įgaliotinis sudarė su Klientu tinklalapiuose per šioje sąlygoje nurodytą laikotarpį, Įgaliotinis, veikdamas Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd gerovės labui, turės teisę vienašališkai patvirtinti arba atšaukti atitinkamą su Klientu sudarytą susitarimą.

1.2. Įgaliotinis, atsižvelgdamas į Įgaliotinio susitarimo sąlygas, vykdys šiuos veiksmus:
1.2.1. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd atstovavimas tinklalapiuose, susijusiame su Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd prekių pardavimu, t.y. sudarymas pirkimo-pardavimo sutarčių su Klientais Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd vardu. Įgaliotinis sudarys šioje pastraipoje nurodytas sutartis su Klientais remdamasis tinklalapiuose prieinamu standartine sutarties forma (standartinėmis pardavimo taisyklėmis). Įgaliotinis turi teisę prisitaikyti prie su Klientais sudarytų sutarčių sąlygų, kaip jam gali atrodyti būtina, tačiau Įgaliotinis niekada neturi įtakos ar kokiu būdu keičia ir/arba teikia patarimus dėl prekių pardavimo kainų, jų nuolaidų ar akcijų, ir tokie sprendimai visada priimami vien tik ir išskirtinai Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd.

Šalys susitaria, kad Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd turės patvirtinti kiekvieną Įgaliotinio su Klientu tinklalapiuose sudarytą sutartį per 4 (keturias) darbo valandas nuo atitinkamos sutarties sudarymo momento. Kiekviena tokia sutartis bus prieinama Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd paskyroje, atidarytoje prekių pardavimui tinklalapiuose. Tokiu atveju, jei Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd nepatvirtins sutarties, sudarytos Įgaliotinio su Klientu tinklalapiuose per šiame dokumente nurodytą terminą, Įgaliotinis, veikdamas Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd geriausių interesų labui, turės teisę vienašališkai patvirtinti arba atšaukti atitinkamą su Klientu sudarytą sutartį;

1.2.2. Tinklalapio reklamavimas ir taip tinklalapio padarymas žinomesniu ir prieinamesniu Klientams;
1.2.3. Apmokėjimų iš Klientų gavimas ir priėmimas Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd vardu už Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd tinklalapiuose parduodamas prekes. Įgaliotinis įsipareigoja perduoti gautus pinigus Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd pagal Įgaliotinio susitarimo sąlygas.
1.3. Kad išvengtų neaiškumų, Šalys susitaria, kad Įgaliotinis neturi teisės:
1.3.1. nustatyti ir/arba keisti prekių kainų ir/arba nuolaidų, kitų reklamos sąlygų;
1.3.2. teikti rinkodaros paslaugų, skatinant Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd prekių pardavimus. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd išskirtinai nuspręs, kaip skatinti ir reklamuoti savo prekes, taip pat nuspręs apie tokių reklamų turinį ir imsis visų reikalingų veiksmų jų reklamavimui.

2. Mokesčiai ir apmokėjimo sąlygos
2.1. Kiekvienas prekių pardavimas tinklalapiuose yra pagrįstas komisinio mokesčio (toliau – „Komisinis mokestis“).Komisinis mokestis sudaro 1 (vieną) procentą nuo visos sumos, kurią Klientai turi sumokėti Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd už tinklalapiuose parduodamas prekes. Šis mokestis įtrauktas į mokestį, kurį Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd sumoka pagal Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd sutartį.

2.2. Įgaliotinis automatiškai atskaito Komisinį mokestį nuo sumų, kurias įgaliotinis turi sumokėti Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd pagal šį Įgaliotinio susitarimą ar bet kurias kitas šalių sudarytas sutartis. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd įgalioja Įgaliotinį atskaito visus kitus įgaliotiniui mokamus
mokeščius nuo sumų, gautų įgaliotinio mokėjimų pagal šį Įgaliotinio susitarimą už sumas, gautas iš Klientų už Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd prekes).

2.3. Komisinis mokestis negrąžinamas. Komisinis mokestis gali būti grąžintas iki tokių pat komisinio mokesčio sumos ir atvejų, kaip numatyta Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd sutartyje.

2.4. Kiti, jei tokių yra, įgaliotiniam pagal Įgaliotinio susitarimą mokami mokesčiai, kuriuos Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd turi sumokėti Įgaliotiniam, bus nurodyti Įgaliotinio susitarime (arba jo prieduose, sudarytuose tarp Šalių). Jei tai įmanoma, Įgaliotinis gali automatiškai atskaito tokius mokesčius nuo sumų, kurias įgaliotinis turi sumokėti Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd.

2.5. Nepaisant 2.1 ir 2.3 straipsnių nuostatų įgaliotinio susitarime, jei Įgaliotinis nesumokės mokesčių (įskaitant, bet neapsiribojant Komisiniu mokestiu), kuriuos Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd turi sumokėti Įgaliotiniam, sumažinant juos iki sumų, kurių Įgaliotinis turi sumokėti Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd, Įgaliotinis išrašys atskirą sąskaitą faktūrą dėl neapmokėtų mokesčių. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd turi sumokėti atitinkamą sąskaitą faktūrą per joje nurodytą terminą, vadovaujantis pateiktomis instrukcijomis.

2.6. Dėl aiškumo, Įgaliotiniam mokami mokesčiai apima visas mokesčius, kuriems Įgaliotinis gali būti priskirtas įgyvendinant Įgaliotinio susitarimą. Šalys čia pripažįsta ir patvirtina, kad jei Pridėtinės vertės mokestis taikomas mokėtiniems mokesčiams Įgaliotiniui (pvz., komisiniam mokestui), tuomet toks mokestis bus pridėtas prie mokamų mokesčių.

2.7. Gautos lėšos, gautos Įgaliotinio vardu (kaip atsiskaitymas už Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd tinklalapiuose pardavimas prekių), bus pervestos į Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd mokėjimo sąskaitą, nurodytą Įgaliotinio susitarime ar kituose dokumentuose, automatiškai, kai jas gaus Įgaliotinis ir tik po

2.8 straipsnyje nurodyto laikotarpio, jei šalys nesutaria kitaip Specialiuose Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd sutarties terminuose.

2.9. Jei Įgaliotinis nustato, kad Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd veiksmai ar veikla gali sukelti prekių grąžinimą, grąžinimą, pareiškimus, ginčus, pažeidimą sąlygų ar kitus dokumentus, nustatytus Įgaliotinio susitarimu, susijusius su tinklalapių naudojimu arba kitais tinklalapių ar trečiųjų šalių rizikos atžvilgiais, Įgaliotinis gali sulaikyti bet kokius Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd mokėjimus, kol Įgaliotinis įsitikins, kad aukščiau nurodytos rizikos, įskaitant riziką tinklalapiams ar trečiosioms šalims, daugiau neegzistuoja.

2.10. Kad nebūtų abejonių, Įgaliotinis neprisiims jokios atsakomybės už tinkamą apmokėjimą už parduotas prekes, įskaitant, bet neapsiribojant tuo atveju, jei Klientas atideda mokėjimą už prekes arba Klientas pateikia apgaulingą užsakymą, nepriklausančią nuo Įgaliotinio kontrolės.

3. Mokesčiai
3.1. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd vienišai atsako už mokestių atskaitą, surinkimą, pranešimą, mokėjimą, apmokėjimą ir/arba pervadovavimą visų mokesčių atitinkamoms mokesčių institucijoms tose jurisdikcijose, kuriose Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd gali būti įsipareigojusi mokėti mokesčius.

4. Šalių teisės ir pareigos

4.1. Įgaliotinio teisės ir pareigos

4.1.1. Įgaliotinis įsipareigoja pagal Įgaliotinio susitarimą:

(a) Elgtis sąžiningai, atstovaujant Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd, būti lojaliam Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd ir veikti pagal Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd interesus ir naudą;

(b) Reguliariai informuoti Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd apie atlikto Įgaliotinio susitarimo vykdymo atžvilgiu susijusią informaciją;

(c) Imtis protingų veiksmų, kuriuos pasirenka vien tik savo nuožiūra, siekiant skatinti tinklalapius ir taip įtraukti Klientus dėl Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd;

(d) Padėti Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd sudaryti sutartis su Klientais dėl Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd tinklalapiuose pardavimų prekių;

(e) Bendrauti su Klientais dėl Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd prekių pardavimo, kai Klientai tiesiogiai kreipiasi į Įgaliotinį;

(f) Perduoti Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd skundus, gautus ir pateiktus Klientų. Jei to reikalauja Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd, Įgaliotinis tvarkys skundus, ir Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd padės Įgaliotiniui šioje srityje, pagal Įgaliotinio užklausą ir mastą;

(g) Gauti ir priimti apmokėjimus už prekes Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd vardu ir perduoti tokius mokėjimus Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd pagal Įgaliotinio susitarimo sąlygas;

(h) Baigus galios laikotarpį Įgaliotinio susitarimui, grąžinti Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd visus dokumentus, turtą ir kitus duomenis, perduotus Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd Įgaliotiniui šio Įgaliotinio susitarimo vykdymo tikslais.

4.1.2. Pagal Įgaliotinio susitarimą Įgaliotinio turi teisę:

(a) Būti apmokamas už Įgaliotinio susitarimo sąlygomis vykdomus Įgaliotinio įsipareigojimus;

(b) Imtis visų būtinų veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, užsakymų Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd prekėms, pateiktiems Klientų, patvirtinimą arba atmetimą, atšaukti Kliento užsakymą Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd prekėms, priimti grąžintą prekę ir vienašališkai nuspręsti dėl grąžinimo Klientui;

(c) Išklausyti skundus dėl tinklalapiuose parduodamų prekių, gautus iš Klientų;

(d) Paprašyti Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd pateikti dokumentus ir/arba informaciją ir/arba duomenis, kurie gali būti reikalingi tinkamo Įgaliotinio susitarimo sąlygų vykdymui.

4.2. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd teisės ir pareigos
4.2.1. Pagal Įgaliotinio susitarimą Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd įsipareigoja:
(a) Apmokėti Įgaliotinį pagal Įgaliotinio susitarimą;

(b) Pateikti Įgaliotiniui visą reikalingą informaciją, kuri gali būti reikalinga tinkamai ir pilnai įvykdyti įsipareigojimus, priimtus pagal šį susitarimą;

(c) Patvirtinti sutartį, sudarytą Įgaliotinio su Klientu, pagal Įgaliotinio susitarimo sąlygas; ir

(d) Bendradarbiauti su Įgaliotiniu ir jam reikiamu mastu padėti užtikrinti sutarčių su Klientais sudarymą.
4.2.2. Pagal Įgaliotinio susitarimą Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd turi teisę:

(a) Paprašyti Įgaliotinio atstovauti Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd, pagal Įgaliotinio susitarimą;

(b) Paprašyti Įgaliotinio veikti Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd labui.
5. Bendros atstovavimai ir garantijos
5.1. Kiekviena Šalis atstovauja ir garantuoja kitai Šaliai, kad (a) ji turi teisę sudaryti ir vykdyti šį Įgaliotinio susitarimą ir (b) jo sudarymas, perdavimas ir vykdymas nesikerta su jokia kita sutartimi, kurioje ji yra šalimi ar prie kurios ji privalo laikytis.

4.2. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd teisės ir pareigos
4.2.1. Pagal Įgaliotinio susitarimą Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd įsipareigoja:
(a) Apmokėti Įgaliotinį pagal Įgaliotinio susitarimą;

(b) Pateikti Įgaliotiniui visą reikalingą informaciją, kuri gali būti reikalinga tinkamai ir pilnai įvykdyti įsipareigojimus, priimtus pagal šį susitarimą;

(c) Patvirtinti sutartį, sudarytą Įgaliotinio su Klientu, pagal Įgaliotinio susitarimo sąlygas; ir

(d) Bendradarbiauti su Įgaliotiniu ir jam reikiamu mastu padėti užtikrinti sutarčių su Klientais sudarymą.
4.2.2. Pagal Įgaliotinio susitarimą Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd turi teisę:

(a) Paprašyti Įgaliotinio atstovauti Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd, pagal Įgaliotinio susitarimą;

(b) Paprašyti Įgaliotinio veikti Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd labui.
5. Bendros atstovavimai ir garantijos
5.1. Kiekviena Šalis atstovauja ir garantuoja kitai Šaliai, kad (a) ji turi teisę sudaryti ir vykdyti šį Įgaliotinio susitarimą ir (b) jo sudarymas, perdavimas ir vykdymas nesikerta su jokia kita sutartimi, kurioje ji yra šalimi ar prie kurios ji privalo laikytis.

NEMOKAMAS IR GREITAS SIUNTIMAS

Greitas pristatymas iš vietinio sandėlio

airplane
3 METŲ GARANTIJA

Suteikiame iki 3 metų garantinį aptarnavimą

shield
15 DIENŲ GRĄŽINIMAS

Tiesiog grąžinkite jį per 15 dienų

queue
100% SAUGUS MOKĖJIMAS

Užtikriname saugų mokėjimą su SSL

valid